وکیل

اداره کل سازمان زندانهای استان تهران

شماره تلفن: ۶۷-۲۲۶۰۳۰۶۵

لفن گویا: ۲۵-۲۲۶۴۱۳۲۴0